A开头的拼音

a ai an ang ao

B开头的拼音

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头的拼音

ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头的拼音

da dai dan dang dao de dei den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头的拼音

e ei en eng er

F开头的拼音

fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头的拼音

ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头的拼音

ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头的拼音

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头的拼音

ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头的拼音

la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lue lun luo

M开头的拼音

m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头的拼音

n na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nue nuo

O开头的拼音

o ou

P开头的拼音

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头的拼音

qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头的拼音

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru rua ruan rui run ruo

S开头的拼音

sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头的拼音

ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头的拼音

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头的拼音

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头的拼音

ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头的拼音

za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
部首查字
丿ALL
笔画查字
1画2画3画4画5画6画7画8画9画10画11画12画13画14画15画16画17画18画19画20画21画22画23画24画25画26画27画28画29画30画
结构查字
单一结构左右结构上下结构左中右结构上中下结构右上包围结构左上包围结构左下包围结构上三包围结构下三包围结构左三包围结构全包围结构镶嵌结构品字结构田字结构

本站部份资料来自网络或由网友提供,如有问题请速与我们联系,我们将立即处理!

Copyright © 2020-2023 城市造句词典 All Rights Reserved 浙ICP备20019715号-29

免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。合作/投诉联系QQ:1553292129